தமிழரின் சமயத் துறை

தமிழரின் அறிவியல் சாதனைகள் வரலாற்றுக்கும் முந்திய காலத்திலேயே முழுமை பெற்றிட்டன. அதனால்தான், தமிழர்கள், 'மனிதன் மண்ணிலோ, விண்ணிலோ ஆட்சி செய்வதால் பயனில்லை! மனிதன் தன்னைத்தானே (உடல், உள்ளம், உணர்வு, அறிவு, உயிர் ஆகிய ஐந்தினையும்) ஆட்சி புரிவதில்தான் பயனுண்டு' என்று முடிவு கட்டினர். இம்முடிவிற் கேற்ப உண்டாக்கப் பட்டவைகளே தெய்வீகக் கலைகள், கடவுட் கலைகள், சமய வாழ்வு, சித்தர் தத்துவங்கள் ..... முதலியவைகள் .

மனிதன் நிலவை மட்டுமல்லாமல், மற்ற எல்லாக் கோள்களையும், மீன்களையும் ஆட்சி செய்யும் நிலையையும் பெற்றாலும், அவன், தன்னைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் வரை, உலகில் நிலையான அமைதியோ, நிறைவோ, ஒற்றுமையோ, மகிழ்ச்சியோ ஏற்படாது. அதனால், மனிதன் கற்பனை செய்யும் பேரின்ப நிலை உருவாகவே இயலாது.

[தமிழரின் அறிவியல் சாதனைகள்]

[தமிழரின் அறிவியல் சாதனைக்குச் சான்று]

[சித்தர்கள் வரலாறு]

[குருபாரம்பரியம்] 

[அரச பாரம்பரியம்]

[11வது பீடாதிபதியின் சாதனைகள்]